Årsmøte onsdag 22.februar-23 kl 19.00:


SAKER:


1 - Konstituering:
- godkjenning av innkalling og saksliste
- valg av ordstyrer
- valg av to referenter
- valg av to medlemmer til å skrive under protokollendringer


2 - Godkjenning av årsmelding 2022

3 - Godkjenning av årsregnskap 2022

Årsmelding og årsregnskap leses ikke opp i sin helhet på årsmøtet. Det forventes at dette er lest før en kommer til årsmøtet.

De som ønsker å få årsmelding og regnskap på "papir" må gi beskejd til forsamlingsleder. 


4 - Valg:

4.1 - styret og vara:

Valgnemndas forslag i alfabetisk rekkefølge:
Nina Kristin Frafjord, Bjarne Mæland, Håkon Åreskjold (Bildet nederst på siden)

Fra før sitter: Kjersti V. Froment, Ingebjørg Helle og Morris Kjølleberg

Det skal velges 2 faste for 2 år og 2 vararepresentanter til styret. 

 

4.2 - valgnemnd:

Valgnemndas forslag: Kristian Rasmussen

Det skal velges 1 fast for 2 år, samt 1 vararepresentant.


4.3 - revisorer:

Valgnemndas forslag: Gunnstein Hadland og Knut Mæstad

Det skal velges 2 for1 år. 


NB! Generelt om valgene:
Det er mulig å foreslå kandidater under selve årsmøtet. Da bør disse være spurt på forhånd. 

Pr nå mangler det 1 kandidat til styrevalget og 1 kandidat til valgnemndvalget.


5 - Forslag om å etablere tilsynsråd

Det har over en periode i enkelte tilfeller blitt reist spørsmål om vi skal etablere eldsteråd/tilsynsråd i Misjonssalen. NLMs Generalforsamlingen 2022 vedtok en ny struktur for NLM, der blant annet dokumentet «Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i NLM» ble lagt til grunn. Kapitel 3 i dette dokumentet – og spesielt pkt. 3.4.3 (sidene 17-18 og 24) - gir føringer for hvordan en eldste/tilsynsfunksjon i vår forsamling bør være etablert. Med bakgrunn i dette og også at arbeidet i vår forsamling er i vekst, har styret i samarbeid med forsamlingsleder vedtatt å forslå for årsmøtet å etablere et tilsynsråd i forsamlingen. Vedlagt følger forslag til oppdaterte lover og et forslag til instruks for tilsynsrådet.Forslag til endring av lovene må vedtas med 2/3 flertall i årsmøtet. Dersom årsmøtet vedtar etablering av tilsynsråd (dvs endring av lovene) vil styret utarbeide en endelig instruks for tilsynsrådet men ønsker årsmøtets kommentarer/innspill på det vedlagte forslag.


6 - Info om arbeid med handlingsplan


7 - Samtale om arbeidet


8 - Eventuelt


Mat: Takk til alle som tar med litt mat som vi setter fram til felles kveldsmat i pausen.